Zavezanec: Pooblaščenec:
Uporabniško ime: Uporabniško ime:
Geslo: Geslo:

Skladno z določbami 4. odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.L. RS št. 105/08) mora zavezanec vsako leto zagotoviti izdelavo Ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Oceno o letnih emisijah snovi v zrak mora izdelati izvajalec obratovalnega monitoringa in jo predložiti zavezancu najpozneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto pisno in v elektronski obliki.

Zavezanec mora poslati ministrstvu Oceno o letnih emisijah snovi v zrak v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto na naslov: gp.arso-zrak@gov.si .

Oceno o letnih emisijah snovi v zrak izdelati pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, pri čemer se ocena izdela za vsako lokacijo posebej.

Zavezanec zagotovi izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak tako, da posreduje pooblaščenemu izvajalcu uporabniško ime in geslo, s katerim se dostopa do spletnih obrazcev za izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak. V ta namen smo pripravili vzorec dopisa za posredovanje gesla:

VZOREC DOPISA ZA POSREDOVANJE GESLA

Geslo za izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je enako, kot je bilo v preteklem letu. Če želi upravljavec zamenjati geslo ali pridobiti dodatna gesla za naprave na več različnih lokacijah, se lahko obrne na naslov: janja.hocevar@gov.si .

Ko zavezanec prejme od pooblaščenega izvajalca izdelano Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, jo elektronsko podpiše in v elektronski obliki posreduje na naslov: gp.arso-zrak@gov.si . V kolikor zavezanec nima urejenega elektronskega podpisa ali pa si želi poenostaviti oddajo Ocene o letnih emisijah snovi v zrak, lahko pooblasti pooblaščenega izvajalca, da v njegovem imenu posreduje elektronsko obliko Ocene o letnih emisijah snovi v zrak, na elektronski naslov Agencije RS za okolje. Pooblaščeni izvajalec mora pri tem razpolagati s pooblastilom za opravo tega dejanja in ga mora priložiti na Agencijo RS za okolje hkrati z elektronsko obliko Ocene o letnih emisijah snovi v zrak. V ta namen smo pripravili vzorec dopisa za izdajo pooblastila:

VZOREC DOPISA ZA IZDAJO POOBLASTILA

Letnega poročila o emisijah snovi v zrak ni potrebno več predložiti, saj ga smiselno nadomešča Ocena o letnih emisijah snovi v zrak.