Uporabniško ime:
Geslo:

SPLETNI OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV ZA PLAČILO VODNEGA POVRAČILA IN PODATKOV ZA IZRAČUN PLAČILA KONCESIJE ZA RABO VODE

Napoved za plačilo vodnega povračila za leto 2019 je potrebno izpolniti za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodne pravice podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili. Napoved je potrebno pisno vložiti do 31. 1. 2020.

Podatke za izračun plačila koncesije za rabo vode izpolnijo vsi imetniki koncesije za rabo vode do roka določenega s koncesijskim aktom. Obrazec »Podatki za izračun plačila koncesije« se prikaže le tistim, ki so te podatke v skladu s koncesijsko pogodbo dolžni predložiti.

Za izpolnjevanje spletnega obrazca potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga zavezanci prejmete po pošti. Prijavni podatki za dostop so enaki, kot v preteklem letu. V kolikor gesla nimate ali imate težave pri dostopanju do spletnega obrazca, se lahko obrnete na naslednje kontakte:

vpk.drsv@gov.si

oziroma na telefonskih številkah: 01/478 31 09, 01/478 31 66, 01/478 31 07 in 01/478 31 49.

Zavezanci do obeh napovedi lahko dostopate z istimi vstopnimi podatki. Prav tako opozarjamo, da se v primeru, ko za eno pravno osebo vodimo več zavezancev, pri vnosu vstopnih podatkov za enega zavezanca izpišejo tudi ostali zavezanci, ki nastopajo pri isti pravni osebi.

Podatki v spletnem obrazcu so že delno predizpolnjeni s podatki o zavezancih in že pridobljenih vodnih pravicah zato vas prosimo, da jih preverite in po potrebi dopolnite oz. popravite morebitne napake in spremembe. Prosimo, da v obrazce vnesete vse podatke, ki so potrebni za izračun vodnega povračila oz. izračun plačila koncesije.

Po zaključenem vnosu podatkov je potrebno napoved natisniti in jo podpisano posredovati na naslov Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31.1.2020

Vodna povračila:

Imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z določilom 1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 7. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vodno povračilo. V ta namen je treba pri Direkciji Republike Slovenije za vode vsako leto do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto predložiti napoved za plačilo vodnega povračila.

Koncesija za rabo vode:

Koncesionarji v skladu z določilom 1. odstavka 123. člena ZV-1 ter določil koncesijske pogodbe plačujejo koncesijo za rabo vode. Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe je potrebno Direkciji Republike Slovenije za vode skladno s koncesijskim aktom sporočiti vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.

Poročilo o monitoringu vpliva odvzemov vode za vodna dovoljenja:

Vse zavezance obveščamo, da je potrebno poročilo Monitoring vpliva odvzemov za vodna dovoljenja (vodnjaki, izviri) pošiljati namesto na Direkcijo RS za vode na naslov Agencije RS za okolje, na e- naslov: gp.arso@gov.si.

Navodila in obrazci za poročanje o monitoringu so dostopni na povezavi: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne vode/monitoring vpliva odvzemov/